Jereo ireo tetik`asa 100 voafantina tamin`ity andiany voalohany ity